Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Suomen Covid -yhdistys ry ja sen kotipaikka on
  Vantaa, mutta toimialueena on koko Suomi. Toimialueen kattavuuden
  varmistamiseksi toimintaa voidaan järjestää niin Internetissä eri
  alustoilla kuin kasvotusten tapahtuvissa tapahtumissakin.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tukena Long Covidia eli ns.
  pitkää koronavirustautia sairastaville henkilöille ja heidän
  läheisilleen, lisätä oikeaa tietoa sairaudesta yhteiskunnallisella
  tasolla sekä pyrkiä kehittämään hoitojärjestelmiä. Yhdistyksen
  tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä
  taloudellista etua jäsenilleen tai yhdistyksessä muuten osallisina
  oleville.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii aloitteellisesti ja
  aktiivisesti Long Covidista kärsivien hoidon, kuntoutuksen ja muiden
  palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys kannustaa Long
  Covidista kärsiviä henkilöitä ja heidän läheisiään omaehtoiseen
  kansalaistoimintaan sekä järjestää vertaistukitoimintaa niin
  Internetin eri alustoilla kuin kasvotusten järjestettävissä
  tapaamisissakin. Yhdistys järjestää lisäksi koulutus-, tiedotus-,
  neuvonta- ja muita vireyttä sekä hyvinvointia edistäviä
  tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys edistää jäsenten sosiaalista
  kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta. Yhdistys
  viestii Long Covidiin liittyvistä asioista monikansallisesti, tekee
  aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

  Toimintansa tukemiseksi ja välttämättömien kulujen kattamiseksi
  yhdistys kerää jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun sekä anoo
  tarvittaessa avustuksia eri instansseilta, jotka sitä myöntävät
  terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdistys voi
  myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, järjestää
  keräyksiä, arpajaisia, harjoittaa pienimuotoista myyntitoimintaa
  sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys voi myös
  harjoittaa jäsenpalveluita tukevaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa,
  joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

 3. Jäsenet, liittyminen ja eroaminen, äänioikeus

  Jäseneksi voi liittyä jokainen Covid 19 -virusta sairastava tai
  sairaudesta kiinnostunut henkilö tai hoitohenkilökunnan jäsen.
  Hallitus hyväksyy tai hylkää jäsenhakemuksen, jonka jälkeen asiasta
  tiedotetaan jäseneksi pyrkivälle henkilölle sähköpostitse.
  Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä,
  kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.

  Varsinainen jäsen on yksityinen henkilö, joka maksaa vuosittaisen
  jäsenmaksun. Ainaisjäseniä ovat yksityishenkilöt, joiden jäsenmaksu
  on suuruudeltaan 15 kertaa vuosittainen päätetty jäsenmaksu.
  Kannattajajäsen on oikeustoimikelpoinen yhteisö, yritys tai
  yksityinen henkilö. Kunniajäseneksi on yhdistyksen vuosikokouksella
  oikeus hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen hyväksi erityisen
  ansiokkaasti tai pitkäaikaisesti toiminut henkilö. Äänioikeus on
  jäsenmaksun suorittaneilla varsinaisella jäsenellä tai ainaisjäsenellä
  sekä kunniajäsenellä. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
  kokouksissa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
  kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
  ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
  pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
  on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
  täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on
  sitoutunut, tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
  huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, sen mainetta tai ei enää
  muuten täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
  jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Varsinaisilla jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän
  liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
  kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja
  kunniajäsenet eivät suorita maksua. Suomen Covid -yhdistys ry:n
  ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 25 euroa.

 6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,
  varapuheenjohtaja, sihteeri ja 1-5 muuta jäsentä. Hallituksen
  jäsenten tulee olla myös yhdistyksen jäseniä. Hallituksen jäsenen
  toimikausi on kaksi vuotta ja puolet hallituksen jäsenistä on
  vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen erovuoroiset
  ratkaisee arpa, mutta erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan
  myös valita hallitukseen uudelleen.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä
  ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi
  tai muu erikseen sovittava ajankohta.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan,
  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
  tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
  on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
  mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
  arpa.

  Hallituksen jäsenellä on oikeus erota hallituksesta kesken kauden
  ilmoittamalla siitä kirjallisesti muulle hallitukselle. Jos koko
  hallitus eroaa tehtävästään, on hallituksen ilmoitettava eroamisesta
  yhdistyksen kokoukselle.

  Hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnan pyörittämisestä ja sille
  annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hallituksen on toimittava
  yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisesti janautittava yhdistyksen
  jäsenten luottamusta. Hallitus (tai osa siitä) voidaan erottaa, jos
  se ei enää nauti yhdistyksen jäsenten luottamusta. Erottamisen suorittaa
  yhdistyksen jäsenkokous, ja siitä on oltava maininta myös kokouskutsussa.

 7. Hallituksen tehtävänä on:

  – hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen
  kokousten päätösten mukaisesti
  – valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna
  täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
  – palkata ja irtisanoa toimihenkilöt sekä määrittää heidän palkkansa
  ja tehtävänsä
  – hoitaa, valvoa ja kehittää yhdistyksen asioita yleisesti

 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

 9. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi pois lukien perustamisvuosi,
  joka kestää perustamishetkestä 31.12.2021 saakka eli noin seitsemän
  kuukautta.

  Tilintarkastusta tekemään otetaan tilintarkastusyhteisö tai
  vaihtoehtoisesti yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen tekemä
  vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi
  ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
  lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
  hallitukselle.

 10. Yhdistyksen kokoukset

  Sääntömääräisistä kokouksista määrätään laissa ja säännöissä.
  Sääntömääräisissä kokouksissa tulee käsitellä tietyt asiat yhdessä:
  alla olevista asioista ei siis voida ikinä päättää yhdistyksen
  hallituksessa tai muissa tapaamisissa. Suomen Covid -yhdistys ry
  käyttää kahden kokouksen mallia, joten sääntömääräiset kokoukset
  ovat keväällä ja syksyllä. Kevätkokous pidetään huhtikuun 30.
  päivään mennessä ja syyskokous marras-joulukuussa.

  Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa eli
  seuraavat asiat:

  – edellisen vuoden toimintakertomus
  – vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
  – myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

  Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa, ja silloin
  päätetään:

  – seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
  – toimintasuunnitelma
  – tulo- ja menoarvio
  – yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  – erovuoroisten tilalle
  – tilintarkastajat

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset kokoukset koolle
  vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille
  postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka
  ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai yhdistyksen
  nettisivuilla.

  Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen syys- tai
  kevätkokous niin päättää tai, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen
  olevan aihetta. Ylimääräinen kokous järjestetään myös silloin, kun
  vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
  sitä hallitukselta erityisesti kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
  kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
  pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella
  varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
  Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnä ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
  määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
  äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen
  yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tämän ilmoitettava siitä
  kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi kuukautta (2kk) ennen
  kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokoukseen. Jäsenen on
  kuitenkin huomioitava se, että mikäli käsiteltävä asia on
  ristiriidassa esimerkiksi rahoittajan antamien säädösten kanssa,
  riittää asian käsittelyksi tämän seikan toteaminen.

 11. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

  Kulujen jälkeen jäljelle jääneen varat käytetään esimerkiksi
  Covid 19 -taudin tutkimukseen liittyviin asioihin tai muuhun
  Covid 19 -virukseen liittyviin asioihin.